Παραδοτέα:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1.2- Kick of meeting Δείτε PDF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1.3- Project Beneficiary Reporting 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1.1- Communiaction Plan Δείτε PDF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1.4- Info Days Δείτε PDF  Παρουσίαση 1 Παρουσίαση 2

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1.1 – Προσδιορισμός των κοινών
παραδοσιακών προϊόντων (Identification of
common traditional products) Δείτε PDF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1.2 – Καθορισμός του Κοινού
Παραδοσιακού Πρωινού (Definition of Cross
Border Traditional Breakfast – CBTB) Δείτε PDF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1.3 – «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του
CBTB Brand (Design & Development of CBTB
Brand)» Δείτε PDF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1.1 – Workshops Δείτε PDF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1.2 – Εφαρμογή του CBTB Brand Δείτε PDF

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1.4 –Evaluation of pilot action Δείτε PDF

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Chamber of Grevena and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

The Cooperation Programme INTERREG IPA II «Greece-Albania 2014-2020» is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it