Στην υλοποίηση του έργου «CBTB» συμμετέχουν το εξής εταιρικό σχήμα:

 • Επικεφαλής Εταίρος – Επιμελητήριο Γρεβενών
 • Εταίρος 2 – Επιμελητήριο Κέρκυρας
 • Εταίρος 3 – Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region
 • Εταίρος 4– National Coastal Agency
 • Εταίρος 5 – ECO-Partners for Sustainable Development

Επιμελητήριο Γρεβενών  (LB)


Το Επιμελητήριο Γρεβενών είναι Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύθηκε το 1976 (ΦΕΚ 237/4.9.76/τ.Α) και δραστηριοποιείται στα διοικητικά όρια του Νομού Γρεβενών.

Η οργανωτική του δομή περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα, ήτοι: Τμήμα Εμπορίου, Τμήμα Μεταποίησης, Τουριστικό Τμήμα και Τμήμα Λοιπών Επαγγελμάτων, στα οποία κατατάσσονται τα μέλη του με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας τους.

Σήμερα το Επιμελητήριο Γρεβενών έχει ως Μέλη 2.420 ενεργές επιχειρήσεις εκ των οποίων 663 είναι Εμπορικές, 359  Μεταποιητικές, 183 Τουριστικές και 1.215 ανήκουν στο Τμήμα Υπηρεσιών. Όργανα της Διοίκησης του Επιμελητηρίου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικητική Επιτροπή.

Δραστηριότητες φορέα

Το Επιμελητήριο Γρεβενών δραστηριοποιείται στα διοικητικά όρια του Νομού Γρεβενών και έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών του:

 • την προστασία και την ανάπτυξη του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας και των Επαγγελμάτων στην περιφέρεια του Νομού Γρεβενών, καθώς και την εν γένει οικονομική πρόοδό τους, στα πλαίσια των συμφερόντων της Εθνικής Οικονομίας.
 • την παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς την πολιτεία, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της εν λόγω περιφέρειας και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της Εθνικής Οικονομίας.
 • την  Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για την  κατάρτιση των νέων επαγγελματιών και των ανέργων.
 • την συμμετοχή σε διάφορες Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού και την διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων.
 • την παροχή πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 • την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα Εθνικά & Κοινοτικά προγράμματα προς τα μέλη του, με στόχο την ενημέρωση τους για καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται .
 • την λειτουργία ΥΜΣ για την ίδρυση των Επιχειρήσεων και την λειτουργία -τήρηση του ΓΕΜΗ.
 • Την τήρηση Μητρώου και χορήγηση αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
 • Την τήρηση Μητρώου και χορήγηση αδειών μεσιτών αστικών συμβάσεων.
 • Την τήρηση μητρώου εξαγωγικών επιχ/σεων και χορήγηση πιστοποιητικών διασαφήσεων.

Το Επιμελητήριο Γρεβενών στην πορεία της μακροχρόνιας λειτουργίας του έχει ενταχθεί σε ένα σύνολο προγραμμάτων, η υλοποίηση των οποίων αποδεικνύει την εμπειρία και την ετοιμότητα του φορέα για την ανάληψη και διεκπεραίωση ανάλογων δράσεων.

Από το 1992 μέχρι και σήμερα το Επιμελητήριό μας υλοποίησε (4) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και  στην ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και συμμετείχε επίσης  στα Κοινοτικά Προγράμματα (ΑDΑΡΤ,- Ε.Π.Β., ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ORESTIDA-RWM,  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, TΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΚΟΖΑΝΗΣ , GREENENTERPRISE,  ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, κ.λ.π.) υλοποιώντας δράσεις και ενέργειες προς όφελος των μελών του και κατ’ επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης όλου του νομού.

Συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος της εταιρείας ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που έχει ιδρυθεί από τα Επιμελητήρια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα. 

Αποστολή & Στόχοι

Το Επιμελητήριο έχει ως αποστολή:

Να λειτουργεί ως Σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής. Συγκεκριμένα να:

 • Διατυπώνει συγκεκριμένες θέσεις και πραγματοποιεί πλήθος παρεμβάσεων στην πολιτική ηγεσία για όλα τα προωθούμενα από την Πολιτεία νομοθετήματα τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές του
 • Καινοτομεί, καταγράφοντας τις προτεραιότητες του συνόλου των δυνάμεων της αγοράς και τις προβάλλει στο σωστό χρόνο, στα αρμόδια πρόσωπα και υπηρεσίες
 • Παρακολουθεί τις προκλήσεις των καιρών με ποιότητα και κατάλληλη οργάνωση, και δίνει μια νέα δυναμική στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, προσπαθώντας να μειώσει τα μειονεκτήματα και να ενισχύσει τα πλεονεκτήματά τους
 • Συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς πληροφόρησης του επιχειρηματικού κόσμου

Να εκπροσωπεί, να υποστηρίζει και να αναδεικνύει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα να:

 • Ενημερώνει συστηματικά τα μέλη του γύρω από τις εξελίξεις σε κρίσιμα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα
 • Παρέχει δωρεάν πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις – μέλη του
 • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις για την ανάλυση ειδικών θεμάτων της οικονομίας και επιμέρους κλαδικών θεμάτων
 • Διοργανώνει και συμμετέχει σε επιχειρηματικές αποστολές από και προς ξένες χώρες, με σκοπό τη διεύρυνση των διεθνών οικονομικών σχέσεων
 • Διενεργεί έρευνες και μελέτες προκειμένου να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις παραγωγικές τάξεις, και να προωθήσει την πληρέστερη ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του
 • Αναπτύσσει επαφές με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς, με στόχο την ενημέρωση και την προώθηση θέσεων που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια επιμόρφωσης που προωθούν την αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού των επιχειρήσεων – μελών του
 • Πραγματοποιεί μια σειρά από τακτικές ενημερωτικές εκδόσεις, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του και την απήχησή του στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα
 • Απονέμει σε ετήσια βάση τα Επιχειρηματικά Βραβεία του, με στόχο την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας και την εν γένει ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου

Με τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του, το Επιμελητήριο επιδιώκει:

 • την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενθάρρυνση και υποβοήθηση της ατομικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας
 • την εξάλειψη των πάσης φύσεως αντικινήτρων που εμποδίζουν την ανάληψη παραγωγικών πρωτοβουλιών
 • τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση, αλλά και την προώθηση νέων επενδύσεων
 • την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας
 • τη δημιουργία ενός νομοθετικού και διοικητικού περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό, με ίσους και ξεκάθαρους όρους για όλους
 • την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
 • την προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, και την υιοθέτησή τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις
 • την προώθηση μιας περισσότερο ευέλικτης αγοράς εργασίας, που θα ευνοεί την ενίσχυση της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς
 • τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της παρουσίας τους στις διεθνείς αγορές
 • την αναβάθμιση και προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας και της αγοράς
 • την προώθηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών του, μεγεθύνοντας έτσι την προσφορά του προς τις επιχειρήσεις – μέλη του

Επιμελητήριο Κέρκυρας (PB2)

Το Επιμελητήριο της Κέρκυρας (ΡΒ2) έχει συνταγματικό ρόλο ως συμβουλευτικό όργανο του Ελληνικού κράτους και ως εκ τούτου συμβουλεύει και στηρίζει τις προσπάθειες των μελών του με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής της Κέρκυρας. Το κύριο πεδίο δράσης είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη των μελών της, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες όπως: παροχή πληροφοριών στα μέλη της σχετικά με οικονομικά θέματα, ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθοδήγηση σχετικά με τα προβλήματα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, προώθηση δράσεων χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστήριξη εισαγωγών και εξαγωγών. Επίσης, επικεντρώνεται έντονα στην προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών του. Επιπλέον, το Επιμελητήριο Κέρκυρας αντιπροσωπεύει περίπου 16000 μέλη που ανήκουν σε 4 τμήματα, ως αποτέλεσμα του αντικειμένου της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Τα τέσσερα τμήματα είναι: Εμπόριο, Τουρισμός, Βιομηχανία, Υπηρεσίες. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας
είχε ενεργό παρουσία στα Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα, όπως Αδριατική ΙΡΑ διασυνοριακή συνεργασία (ADRIATINN), το ETCP “Ελλάδα-Ιταλία” (CETA – διασυνοριακή ηλεκτρονική ανταλλαγή για την τουριστική επιχειρηματική Διαμονή & INTRA-Εισαγωγή καινοτομιών στα παραδοσιακά αγροδιατροφικά προϊόντα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ), “(ECO-DESTINATION-Τουρισμός σε συνεργασία με την ενεργειακή αποδοτικότητα: Δημιουργία προορισμών οικολογικής αειφορίας). Όπως γίνεται φανερό, το Επιμελητήριο Κέρκυρας έχει μεγάλη εμπειρία, ειδικά σε έργα που σχετίζονται με τον τουρισμό και μπορεί να μεταφέρει τη σχετική τεχνογνωσία στην υπόλοιπη εταιρική σχέση.

Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region (PB3)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Vlora (PB3) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αλβανική επικράτεια για την προώθηση της εμπορικής βιομηχανίας. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Vlora αποτελείται από τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, οι οποίοι συμφωνούν σε στρατηγικές και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση και αξιοποίηση των τοπικών πόρων που συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων και κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει εφαρμόσει 5 έργα που αφορούν τον τουρισμό, τη γεωργία, το περιβάλλον, τη δημόσια διοίκηση, την ενέργεια κλπ. (Mare delle Acquille, INTACTPLAN, EOlive και Mared).

National Coastal Agency (PB4)

Η Εθνική Παράκτια Υπηρεσία (National Coastal Agency) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και στεγάζεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Τουρισμού, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Αλβανίας. Το γραφείο της βρίσκεται στην καρδιά του Skenderbeg Plaza, στην κεντρική πλατεία της πόλης των Τιράνων.

Η ΕΑΑ διοικείται από τον Auron Tare, ο οποίος προηγουμένως διατέλεσε διευθυντής του εθνικού πάρκου Butrint στην Αλβανία, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και του πρώτου Αλβανικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. Η αποστολή της Εθνικής Ακτοπλοϊκής Υπηρεσίας είναι η προστασία, διατήρηση και προώθηση των ακτών στην Αλβανία. Τα έργα του οργανισμού περιλαμβάνουν την αειφόρο ανάπτυξη των παραλιών της Αλβανίας, την αύξηση της υποδομής για την προώθηση της έρευνας στις ακτές της Αλβανίας, την αποκατάσταση του νησιού Sazani και την ανακαίνιση των ορεινών χωριών στην προσπάθεια προώθησης του διακρατικού τουρισμού σε όλη τη χώρα.

Η Εθνική Ακτοπλοϊκή Υπηρεσία προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε διάφορους τομείς. Οι ασκούμενοι μπορούν να εργαστούν στον οικοτουρισμό, στην πολιτική διατήρησης, στην περιβαλλοντική πολιτική, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην αειφόρο ανάπτυξη κλπ. Δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα πρακτικής άσκησης βασισμένα στα συμφέροντα και τις ανάγκες των ασκούμενων. Επιδιώκει τους παθιασμένους, φιλόδοξους και πρόθυμους να δουλεύουν ανεξάρτητα αλλά και σε ομάδες, διότι πολλές εργασίες θα είναι αυτο-καθοδηγούμενες. Συνεργάζεται στενά με δυνητικούς ασκούμενους για να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ικανοποιώντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες των ασκούμενων, καθώς και αυτό που βοηθά τον οργανισμό στην αποστολή της να βελτιώσει τις ακτές της Αλβανίας και να αυξήσει τον αειφόρο τουρισμό.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές πρακτικές άσκησης, το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Εθνικού Οργανισμού Ακτοπλοϊκών Οργανισμών επιτρέπει στους ασκούμενους να διερευνήσουν τα έργα του δικού τους ενδιαφέροντος σε συνεργασία με τον οργανισμό.

ECO-Partners for Sustainable Development (PB5)


Η ECO-Partners για την αειφόρο ανάπτυξη (ECO-Partners) είναι μια αλβανική οργάνωση με αποστολή να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη στην Αλβανία μέσω της ενίσχυσης της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης, με την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την αειφορική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων, της παροχής εμπειρογνωμοσύνης σε περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, της υποστήριξης για την αύξηση των ικανοτήτων, της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της ενθάρρυνσης των δημόσιων και μη δημόσιων φορέων και της κοινότητας για ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Αποστολή: Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Αλβανία μέσω της προώθησης της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και του ευρέως κοινού σχετικά με την αειφόρο χρήση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μεταξύ των κοινοτικών ομάδων
 • Προώθηση της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και στην εκπόνηση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Παροχή περιβαλλοντικών συμβουλών για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές.
 • Διαμεσολάβηση σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ, που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, την εφαρμογή αρχών / μεθοδολογιών ΒΔΤ και Καθαρής Παραγωγής.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΟΡΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό της Οργάνωσης αποτελείται από 2 πλήρη μέλη και μερικούς με μερική απασχόληση ή εθελοντές που συμβάλλουν στις βάσεις ζήτησης έργων με ισχυρό υπόβαθρο με δραστηριότητες στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Οργάνωση συνεργάζεται με την ομάδα εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από τους καλύτερους επαγγελματίες στον τομέα του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο τους με μακρά εμπειρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις καλύτερες γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές, τη διαχείριση των φυσικών πόρων. η εφαρμογή των μεθόδων συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση, καθώς και η έρευνα και οι αναλύσεις.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αρμοδιότητες του εταίρου (εμπειρία, δομές, πόροι, προσωπικό, εργασία κ.λπ.) Ποιες είναι οι θεματικές ικανότητες και οι εμπειρίες του οργανισμού που σχετίζονται με το έργο;

Η ECO-Partners είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την Αλβανία, με αποστολή να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη στην Αλβανία μέσω της ενίσχυσης της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης – με την αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την αειφόρο χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, υποστήριξη για την αύξηση των ικανοτήτων, ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση των δημόσιων και μη δημόσιων φορέων και της κοινότητας γενικότερα για ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.Τα πεδία δράσης για τους ECO-Partners περιλαμβάνουν:

 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μεταξύ των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και του ευρέως κοινού σχετικά με την αειφόρο χρήση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Αυτό γίνεται μέσω δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπως η κατάρτιση, τα εργαστήρια και τα σεμινάρια για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα καθώς και η καλή συνεργασία με τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών και άλλων μέσων. Οι πράσινες τηλεφωνικές υπηρεσίες που σχεδιάζει να εγκαταστήσει η ECO-Partners σε συνεργασία με τους βιολόγους της Αλβανίας σε 6 περιφέρειες στην Αλβανία καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή με περιβαλλοντικές πληροφορίες και επιτρέπουν την ανταλλαγή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
 • Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μεταξύ των κοινοτικών ομάδων όπως οι αγρότες, τα παιδιά σχολικής εκπαίδευσης, οι τοπικές και κεντρικές αρχές, μέσω της αύξησης των ικανοτήτων τους και της κατανόησης των αρχών και της ορθής πρακτικής της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ECO-Partners έχει αρκετή εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Μέσω της συνεργασίας με άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η Milieucontact, το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο (REC) κ.α., το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι EKO-Partners συμβάλλουν στην προετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων (όπως Εγχειρίδιο για τα Σχολεία για την εισαγωγή και εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων) και σχετικά με το περιβαλλοντικό πακέτο πράσινου πακέτου που εκπονήθηκε από την REC, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των περιβαλλοντικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικά κονδύλια.
 • Προώθηση της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και στην εκπόνηση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Το έργο σχετικά με την ευαισθητοποίηση και την ανταλλαγή περιβαλλοντικών πληροφοριών μέσω της Υπηρεσίας Πράσινης Τηλεφωνίας επιχειρεί επίσης να διευκολύνει τις υπηρεσίες πρόσβασης στη δικαιοσύνη στην Αλβανία και διευκολύνει την εφαρμογή των βασικών αρχών της Σύμβασης του Aarhus.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μεταφορά και εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου στους τομείς της προστασίας της φύσης, της προστασίας των υδάτων, της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης – (υπό τον σχεδιασμό και τέλεια εφαρμογή με το RENA).
 • Παροχή περιβαλλοντικών συμβουλών για τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές, τη μεσολάβηση των περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την εφαρμογή αρχών και μεθοδολογιών ΒΔΤ και Καθαρής Παραγωγής. Σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Κέντρο Διοίκησης και Τεχνολογίας (ECAT), η ECO-Partners διευκολύνει την υλοποίηση του προγράμματος RESP στην Αλβανία. Το Πρόγραμμα θα αποτελείται από την ίδρυση του RECP Center και του δικτύου RECP των εμπειρογνωμόνων που εκπαιδεύονται στο πλαίσιο της εμπειρίας UNIDO / UNEP. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της στρατηγικής RECP στη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή στην Αλβανία. Η συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Μεταφορών καθώς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικές πτυχές αυτής της εργασίας.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Chamber of Grevena and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

The Cooperation Programme INTERREG IPA II «Greece-Albania 2014-2020» is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it