Υπόβαθρο του έργου

 

Τα Επιμελητήρια των Γρεβενών και της Κέρκυρας έχουν εμπλακεί τα τελευταία χρόνια σε έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης κυρίως στον γενικό τομέα της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Στην προσπάθεια αυτή, έχουν εντοπίσει την ανάγκη για ανάπτυξη του τουρισμού, όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά τη διατήρηση των τοπικών προϊόντων και παραδόσεων. Με βάση το γεγονός ότι υπάρχει μια πρόσφατη τάση στην διασυνοριακή περιοχή να διατηρήσει και να προωθήσει την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, τα δύο επιμελητήρια ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση του συνδυασμού αυτής της τάσης με τις ευρύτερες προσπάθειες για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσω χαρτογράφησης και προώθησης της παραδοσιακής γαστρονομίας.
Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη στην τουριστική βιομηχανία έχουν ήδη αναγνωρίσει το γεγονός ότι οι τουρίστες γίνονται όλο και πιο περίπλοκοι και επιδιώκουν μια ολιστική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένης της ανακάλυψης πολιτιστικών και γαστρονομικών μυστικών αντί του συμβατικού μοντέλου της θάλασσας και του ήλιου. Έτσι, η ανάγκη αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος προς αυτή την κατεύθυνση είναι κοινή στις δύο πλευρές των συνόρων. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου και η επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου αποτελεί κοινό στόχο για την εταιρική σχέση στο σύνολό της. Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή όλων των εταίρων, όχι μόνο για να καλύψουν ένα ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο αλλά και για να αποκτήσουν ευρύτερο πεδίο για τη συλλογή των δεδομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της προβλεπόμενης πιλοτικής εφαρμογής.

Η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί μείζον θέμα ως μέρος των περισσότερων ευρωπαϊκών κοινοτικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών της Ελλάδας και της Αλβανίας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η τουριστική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται ως βασικός τομέας για όλα τα διασυνοριακά παραγωγικά συστήματα.
Παρά τα εφαρμοσθέντα μέτρα, στην διασυνοριακή περιοχή λείπει ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης και προώθησης για την ανάπτυξη ήπιων τουριστικών προϊόντων, οπότε το κύριο τουριστικό προϊόν παραμένει η έννοια του «θαλάσσιου ήλιου».
Το έργο CBTB στοχεύει, στην παροχή ενός ολιστικού εργαλείου διαχείρισης και προώθησης για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού στην περιοχή και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας. Το έργο CBTB επικεντρώνεται στην τοπική παραδοσιακή γαστρονομία, ως ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, κοινό στην διασυνοριακή περιοχή. Το πρωινό θα είναι το επίκεντρο του έργου για πολλούς λόγους:

1.Τα ξενοδοχεία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του τουριστικού τομέα και το πρωινό είναι ένα γεύμα που παρέχουν σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία. Επιπλέον, άλλες τουριστικές επιχειρήσεις (εστιατόρια, καφέδες κ.λπ.) σερβίρουν κατά καιρούς πρωινό, επομένως θα μπορούσαν να εφαρμόσουν και το εμπορικό σήμα.


2. Το πρωινό δίνει στους ταξιδιώτες την πρώτη γεύση του γαστρονομικού πολιτισμού κάθε τόπου / περιοχής.

3. Το πρωινό επιλέχθηκε επίσης επειδή αξιοποιεί μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (“Ελληνικό Πρωινό”), η οποία – στην περίπτωση του έργου CBTB – θα εφαρμοστεί στην διασυνοριακή περιοχή ως ενοποιημένη περιοχή και θα εμπλουτιστεί με προϊόντα από τις δύο χώρες.

Η καινοτομία του έργου έγκειται στην εκμετάλλευση διαδικασιών επωνυμίας και κινητών εργαλείων μάρκετινγκ (εφαρμογές), προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας γαστρονομικής παράδοσης που θα εφαρμοστεί στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. Μια νέα μάρκα που θα συμπληρώσει μια ήδη υπάρχουσα (και ευρέως προωθούμενη) μάρκα (“Ελληνικό Πρωινό”) θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή, καθώς τα προϊόντα θα επιλεγούν από κοινού και η μάρκα θα σχεδιαστεί με έναν τρόπο που θα προσεγγίσει την περιοχή ως έναν προορισμό και δεν θα διαφοροποιηθεί σε επίπεδο χώρας. Επιπλέον, η σύνδεση των τουριστικών επιχειρήσεων με τοπικούς παραγωγούς παραδοσιακών αγαθών θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα μειώσει την ανεργία.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι τα ξενοδοχεία στη διασυνοριακή περιοχή από τη μία πλευρά και οι δυνητικοί τουρίστες από την άλλη. Μαζί με αυτές, οι τοπικές αρχές της περιοχής (περιφερειακές αρχές, δήμοι κλπ.), Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού (εστιατόρια, μπαρ, τουριστικά γραφεία κ.λπ.) θα επωφεληθούν άμεσα και έμμεσα από το έργο, καθώς θα έχουν πρόσθετα εργαλεία για την προώθηση της περιοχής. Επιπλέον, οι παραγωγοί τοπικών προϊόντων θα επωφεληθούν από την αύξηση της ζήτησης για τοπικά / παραδοσιακά προϊόντα. Τέλος, οι πολίτες της περιοχής θα επωφεληθούν, δεδομένου ότι η ολιστική ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή θα προσφέρει καλύτερες προοπτικές όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ποιότητα ζωής.

Στόχοι του έργου

 1. Διατήρηση και προώθηση της παραδοσιακής γαστρονομίας.
 2. Ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου προϊόντος βιώσιμου τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προορισμού της περιοχής.
 3.  
 4. Ανάπτυξη νέας ολοκληρωμένης μάρκας βασισμένης στην παραδοσιακή γαστρονομία της περιοχής c / b που παρέχει ένα ολοκληρωμένο προϊόν βιώσιμου τουρισμού
 5. Χρησιμοποιώντας νέα καινοτόμα εργαλεία (κινητή εφαρμογή) για την προώθηση του παραδοσιακού διασυνοριακού πρωινού (CBTB), θα προσελκυθεί μια ευρύτερη ποικιλία δυνητικών τουριστών και θα αυξηθεί το ενδιαφέρον για την περιοχή c / b
 6. Προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δυνατοτήτων της περιοχής c / b μέσω της αποστολής πληροφοριών για εκδηλώσεις και πολιτιστικά αξιοθέατα μαζί με την παραδοσιακή κουζίνα
 7. Μελέτη & ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στην παραδοσιακή γαστρονομία και χρήση τοπικών ποιοτικών προϊόντων
 8. Κίνητρα για την παραγωγή / καλλιέργεια τοπικών προϊόντων, δεδομένου ότι η προώθησή τους μέσω της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας έχει ως στόχο να επηρεάσει τη συνολική ζήτηση τοπικών προϊόντων
 9. Δημιουργία μόνιμου δικτύου συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστών
 10. Ενίσχυση της συνεργασίας με παραγωγούς τοπικών / παραδοσιακών προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής
 11. Αύξηση της ικανοποίησης των τουριστών μέσω της εξοικείωσής τους με τα τοπικά προϊόντα και την κουζίνα της διασυνοριακής περιοχής

Οι Ομάδες – Στόχοι που αναμένεται να επωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου “CBTB” είναι:

•             Επιχειρηματίες του κλάδου τουρισμού

•             Εργαζόμενοι στον κλάδο τουρισμού

•             Επαγγελματίες που σχετίζονται με την υποστήριξη της άσκησης τουριστικών δραστηριοτήτων ενδιαφέροντος

•             Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στους κλάδους της μεταποίησης (συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων τροφίμων – ποτών) που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε σχέση με το τουριστικό προϊόν

•             Κοινωνικοί εταίροι και κοινωνικοί επιχειρηματίες στον Τουρισμό

•             Τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή παρέμβασης

Αναμενόμενες εκροές

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

• Ανάπτυξη ενός κοινού σήματος για το παραδοσιακό διασυνοριακό πρωινό (CBTB) θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί (ως πιλοτική δράση) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις (60 στην Ελλάδα και 60 στην Αλβανία) που θα σερβίρουν πρωινό. Θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τοπικά / παραδοσιακά προϊόντα της διασυνοριακής περιοχής.

• Ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας για το εμπορικό σήμα CBTB με πληροφορίες σχετικά με τα τοπικά προϊόντα ανά χώρα, εταίρο και τις τοπικές και κοινές συνταγές, τα χαρακτηριστικά των τοπικών προϊόντων, την προέλευση του προϊόντος, την αξία διατροφής, τις πληροφορίες προγράμματος κ.λπ.

•1 διασυνοριακή συνεργασία για την τοπική ανάπτυξη, η οποία στην πραγματικότητα περιλαμβάνει την εταιρική σχέση και τους άλλους συναφείς παράγοντες που θα ενδιαφέρονται για το νέο τουριστικό προϊόν (τουριστικές επιχειρήσεις, τοπικές αρχές κ.λπ.)

• 2 ετήσια φεστιβάλ γαστρονομίας (1 σε κάθε χώρα όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις συνταγές και τα προϊόντα και να ενημερωθούν για τις γαστρονομικές παραδόσεις της διασυνοριακής περιοχής)

• Εργαστήρια και B2B εκδήλωση για την ενίσχυση της «Γεφύρωση του εμπορίου» μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και παραγωγών

• Τοπικές ενημερωτικές ημερίδες και τελικό συνέδριο για την προώθηση του νέου brand  και της εφαρμογής για κινητά


• το κοινό εμπορικό σήμα και οι δραστηριότητες υποστήριξης (b2b, workshops, web-tools, γαστρονομικά φεστιβάλ) αποδίδουν στην ανάπτυξη ενός νέου τουριστικού προϊόντος και παρέχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εδραίωση της διασυνοριακής περιοχής ως κοινού τουριστικού προορισμού. Επίσης, ενισχύει τη διατήρηση και προωθεί την παραδοσιακή γαστρονομία ως ισχυρό πολιτιστικό πλεονέκτημα

 • Η εφαρμογή κινητού, οι ενημερωτικές ημερίδες, το διαφημιστικό υλικό, η εκδήλωση κλεισίματος, συμβάλλουν στην προώθηση των κοινών γαστρονομικών παραδόσεων της διασυνοριακής περιοχής και της περιοχής ως τουριστικός προορισμός

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Παροχή ενός ολοκληρωμένου κιτ εργαλείων (brand, trade-bridgeing & promotion) για την ενίσχυση και προώθηση μιας νέας τουριστικής ταυτότητας για τη διασυνοριακή περιοχή, εκείνη της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας, εστιασμένη στο πρωινό.
 • Η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής / τουριστικής βιομηχανίας και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος
 • Προώθηση της συνεργασίας της τουριστικής βιομηχανίας με άλλους τομείς της οικονομίας
 • Η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου βασισμένου στο νέο προϊόν του παραδοσιακού διασυνοριακού πρωινού (CBTB).
 • Περισσότεροι από 5000 επισκέπτες θα συμμετάσχουν στα ετήσια φεστιβάλ γαστρονομίας και 180 ενδιαφερόμενοι θα εκπαιδευτούν στην αποτελεσματική χρήση του νέου εμπορικού σήματος και στους τρόπους συνδυασμού και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των τομέων που επηρεάζονται από το έργο.

Η δημιουργία του εμπορικού σήματος του παραδοσιακού διασυνοριακού πρωινού (CBTB), οι διαδικασίες για την εφαρμογή του από τις τουριστικές επιχειρήσεις και η προώθηση του νέου εμπορικού σήματος μέσω εργαλείων ICT από το δίκτυο συνεργασιών θα οδηγήσουν άμεσα στη διατήρηση και προώθηση της παραδοσιακής γαστρονομίας ως μέρος του πολιτιστικού κέντρου κληρονομιάς. Επιπλέον, η νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη της περιοχής ως κοινού τουριστικού προορισμού θα επιτευχθεί μέσω της ολιστικής εφαρμογής του σήματος και της λειτουργίας της κινητής εφαρμογής για την προώθηση της πολιτιστικής / φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής.

Όλα τα παραπάνω θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των πελατών/ τουριστών ξενοδοχείων που μπορούν να εντοπιστούν μέσω της αύξησης των ετήσιων τουριστικών διανυκτερεύσεων στη διασυνοριακή περιοχή. Το εκτιμώμενο επίπεδο αύξησης ως αποτέλεσμα του σχεδίου CBTB θα φτάσει 500 διανυκτερεύσεις ετησίως στις περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από το CBTB.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020”
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of Chamber of Grevena and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.

The Cooperation Programme INTERREG IPA II «Greece-Albania 2014-2020» is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the countries partcipating in it